Tävlingsregler

Vad är en tävling?

En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/ konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut.

I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter - såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska. En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att tävlingsarvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär att tävlingsdeltagarna får en skälig ersättning för detta, det mest kreativa skedet i ett uppdrag, en ersättning som också motsvarar det stora värde tävlingsresultatet innebär för arrangören.

Tävling är inte en uppdragsform. Normalt vidtar ett uppdragsskede efter avslutad tävling då, i normalfallet, vinnaren av tävlingen får i uppdrag att utföra uppdraget.

Tävlingsanordnaren benämnes i dessa tävlingsregler arrangör. Tävlingar genomförs ofta i samråd med en eller flera av de yrkes- eller branschorganisationer som godkänt dessa tävlingsregler. Medverkande organisation har då till uppgift att hjälpa arrangören att organisera tävlingen och samtidigt företräda de tävlandes intressen. Organisationen biträder på detta sätt både arrangör och tävlande i den gemensamma ambitionen att åstadkomma en välfungerande tävlingsprocess.

Arrangören utser en tävlingsfunktionär som under tystnadsplikt handhar kontakten med de tävlande. Funktionären får inte ingå i tävlingsjuryn. Arrangören ställer också en sekreterare till juryns förfogande.

Tävling arrangeras vanligen som allmän eller inbjuden tävling, dvs. begränsas till ett visst antal tävlande. Tvåstegstävling är en kombination av allmän och inbjuden tävling, där arrangören inför steg två väljer ut deltagare från det första steget.

Formgivningstävling enligt LOU
Offentliga upphandlande enheter kan välja tävling som upphandlingsform. Den är ett bland flera i lagen om offentlig upphandling, LOU (1992:1528) angivna upphandlingsförfaranden. I LOU används begreppet formgivningstävling.
Formgivningstävling kan arrangeras vid upphandling av tjänster såväl över som under tröskelvärdena. För formgivningstävling vars värde överstiger tröskelvärdena återfinns i LOU ett antal regler. I dessa
tävlingsregler anges genom anmärkningar i berörda paragrafer de bestämmelser i LOU som gäller för den offentliga upphandlare som arrangerar tävling.
Formgivningstävling över tröskelvärdena, som regleras i LOU kap. 5, kan vara allmän, inbjuden eller en kombination av dessa former, tvåstegstävling. Inbjuden formgivningstävling kan jämställas med selektiv upphandling, dvs. den måste inledas med en kvalificeringsfas. Tävlingsförslag från andra än de inbjudna skall inte beaktas. I en tvåstegstävling fungerar steg ett som en kvalificering till steg två.

Vid upphandling under tröskelvärdet har enligt LOU kap. 6 alla intresserade anbudslämnare rätt att få ta del av förfrågningsunderlaget. Om arrangören önskar anordna en formgivningstävling med begränsat antal deltagare kan tävlingen föregås av en kvalificeringsfas. Närmare regler om hur formgivningstävling under tröskelvärdena skall genomföras saknas i LOU men tillämpning av reglerna i kap. 5 rekommenderas.

Varför tävlingsregler?
Dessa tävlingsregler är gemensamt utarbetade av och överenskomna mellan företrädare för arrangörer och tävlandes yrkes- och branschorganisationer. Genom att tillämpa de nationellt överenskomna tävlingsreglerna skapas förutsättningar för att få eftersträvad belysning av givna problem och ett bra underlag för arrangörens ställningstaganden. Tävlingsreglerna ger också de tävlande entydiga förutsättningar för sin tävlingsinsats och garanterar en saklig bedömning.

Tävlingsreglerna är brett förankrade bland arrangörernas och de tävlandes organisationer och företrädare. Reglerna baseras på mångårig erfarenhet av vilka förutsättningar och villkor som bör gälla för att arrangörens syfte med tävlingen skall uppnås och för att de tävlande skall kunna vara förvissade om de deltar i en väl övervägd tävlingsprocess. Reglerna är utformade så att de kan användas både vid tävlingar där arrangören är privat byggherre eller entreprenör och vid tävlingar där arrangören är offentlig myndighet.

Tävlingsreglerna ersätter 1973 års utgåva av Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält. I översynsarbetet har eftersträvats att modernisera och aktualisera hittills gällande regler och samtidigt, i berörda delar, anpassa reglerna till de bestämmelser för formgivningstävlingar som gäller för offentligt upphandlande enheter enligt LOU.


Upphovsrätt till tävlingsförslag
I tävlingsreglerna förekommer begreppen upphovsman och upphovsrättsinnehavare. Med upphovsman avses den person eller de personer som givit tävlingsförslaget dess särprägel, dvs. uttryck och form. Upphovsmannen har alltid den ideella rätten till sitt verk, bl.a. innebärande rätten att bli omnämnd som upphovsman. Upphovsrättsinnehavare är normalt det företag som avger tävlingsförslaget. Upphovsrättsinnehavaren har den ekonomiska förfoganderätten till tävlingsförslaget. Privatperson som avger tävlingsförslag är både upphovsman och upphovsrättsinnehavare.

Efter tävling
Från många håll har uttryckts önskemål om att i tävlingsreglerna skulle intas någon form av rekommendation angående ersättning för kommande projekteringsuppdrag. Av olika skäl har detta bedömts olämpligt. För att i viss mån tillgodose önskemålen ges nedan ett exempel på handläggning i form av tvåkuvertsystem som kan sägas innefatta viss vägledning i frågan.

Arrangören kan i samband med tävling av deltagarna begära en offert avseende ersättning för kommande projekteringsuppdrag. Sådan offert skall överlämnas i separat slutet kuvert märkt "anbud projektering" och försett med tävlingsförslagets motto.

Efter avslutad tävling och inför förhandling med förstapristagaren eller upphovsrättsinnehavaren till det förslag som av arrangören valts ut för genomförande bryts endast det anbudskuvert som avser det aktuella tävlingsförslaget. När överenskommelse träffas om fortsatt uppdrag bör övriga anbudskuvert återsändas till respektive förslagsställare i obrutet skick. För offentliga upphandlande enheter gäller att samtliga kuvert måste öppnas.

Om överenskommelse om fortsatt uppdrag inte kan träffas avseende förstahandsförslaget går arrangören vidare till det förslag som rangordnats som nummer två, bryter det aktuella anbudskuvertet, upptar förhandling med upphovsrättsinnehavaren och förfar i övrigt enligt ovan.

I inbjuden tävling är det vanligt att juryn rekommenderar ett förslag till genomförande men avstår från att rangordna övriga. Mot bakgrund av ovanstående kan det vara tillrådligt att begära att juryn i sin rekommendation inkluderar även ett andra- och tredjehandsalternativ.

Arrangörer och tävlande.
Tävlingsreglerna är utarbetade och godkända år 1998 av följande företrädare för arrangörer och organisationer som representerar de tävlande.

Arrangörer
Byggandets KontraktsKommitté (BKK)
Statens Konstråd

BKK:s medlemmar är
Byggherreföreningen
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Staten genom Banverket, Fortifikationsverket, Luftfartsverket, Vägverket och Statens Fastighetsverk
Sveriges Fastighetsägarförbund
HSB:s Riksförbund
Riksbyggen
SABO
Byggentreprenörerna
Elektriska InstallatörsOrganisationen, EIO
Föreningen Ventilation-Klimat-Miljö (V)
Isolerfirmornas Förening
Kylentreprenörernas Förening
VVS-installatörerna


Tävlande
Arkitekt- och Ingenjörsföretagen
ArkitektFörbundet
Föreningen Svenska industridesigner (SID)
Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR)
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR)
Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR)
Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR)
Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund (SVR)REGLER


1§ Arrangör
En tävling kan arrangeras av enskild eller juridisk person.
Tävlingen bör arrangeras och genomföras i samråd med - beroende på uppgiftens art - en eller flera av de organisationer som representerar de tävlande.

2§ Art
En tävling kan, med hänsyn till dess syfte, ges karaktären av projekttävling,
när syftet är att få fram ett förslag som grund för förverkligande, med anlitande av upphovsrättsinnehavaren för genomförande

eller idétävling,
när syftet i första hand är att få belyst olika principer för lösning av en uppgift eller ett problem utan uttalad avsikt att tävlingen skall resultera i ett förverkligande eller uppdrag till vinnaren

3§ Former
Beroende på tävlingens art och uppgiftens omfattning kan en tävling arrangeras exempelvis i följande former:
allmän tävling, vilken är öppen för alla.
inbjuden tävling, vilken är öppen endast för namngivna inbjudna.
tvåstegstävling, där första steget är en allmän tävling som följs av en inbjuden tävling med utvalda från första steget.

4§ Deltagare
Av tävlingsprogrammet skall framgå vilka som har rätt att deltaga.
Utesluten från deltagande är
- juryledamot samt av juryn anlitade medhjälpare och sakkunniga
- den som är kompanjon med eller på sätt som anges i 11§ 1, 2 eller 5 p. i förvaltningslagen (1986:223) står i nära förhållande till juryledamot
Vid tveksamhet om deltagarrätt skall, om organisation som företräder de tävlande medverkar, yttrande inhämtas från denna.

Anm.
För tävlingar över tröskelvärdet gäller enligt LOU: En formgivningstävling får begränsas till visst antal tävlande. Valet av tävlande skall göras utan ovid-kom-mande hänsyn. Valet får inte i något fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område.

5§ Jury
För en tävling skall utses en jury, som ansvarar för tävlingens genomförande. Med beaktande av nedanstående bestämmelser har arrangören att fastställa antalet ledamöter, vilket bör vara ojämnt.
När organisation som företräder de tävlande medverkar skall denna utse minst två av juryledamöterna. Om flera organisationer medverkar utser var och en av dessa minst en ledamot. Övriga ledamöter utses av arrangören.
Juryn skall ha en ordförande. Ordföranden utses av arrangören eller väljs inom juryn.
Varje ledamot har en röst. För beslut erfordras att minst hälften av ledamöterna är ense. Vid lika röstetal skall ordförandens röst fälla avgörandet.
Arrangören ställer sekreterare till juryns förfogande. Juryn kan engagera sakkunnig som rådgivare.

Anm. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av de tävlande skall enligt LOU minst en tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga kvalifikationer.

6§ Funktionär
För en tävling skall utses en tävlingsfunktionär, som under tystnadsplikt handhar kontakten med de tävlande.

7§ Program
För en tävling skall arrangören utarbeta program, vilket beskriver tävlingsuppgiften, redovisar utvärderingskriterier och reglerar rättigheter och skyldigheter för arrangör, jury, tävlande och eventuell medverkande organisation.
Programmet indelas lämpligen i följande huvudavsnitt:
inbjudan, där arrangörens namn, tävlingens form och syfte anges;
tävlingsuppgiften, som ger allsidig inblick i uppgiften och gällande förutsättningar;
tävlingstekniska bestämmelser, vari anges gällande programhandlingar, omfattning och utförande av tävlingshandlingar, inlämningsdatum, prissumma, utställning, vidare bearbetning m.m.
Redovisningen skall ha en omfattning som är relevant med hänsyn till tävlingens syfte och uppgiftens komplexitet.
Programmet skall utformas så att samma krav ställs på varje tävlande.
Programmet skall godkännas av juryns ledamöter och i förekommande fall - från organisatorisk synpunkt - av organisation som företräder de tävlande.
Anm.
För offentlig upphandlande enhet gäller krav på annonsering vid upphandling över tröskelvärdet.

8§ Anonymitet
Tävling skall under bedömningstiden genomföras med full anonymitet för de tävlande. Detta sker genom att förslagen förses med motto samt att en förseglad namnsedel biläggs.
Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag.
Av namnsedel skall framgå vem som har upphovsrätt till tävlingsförslaget. Om särskilda skäl föreligger kan inbjuden tävling genomföras utan krav på anonymitet.

Anm. För formgivningstävling enligt LOU krävs alltid anonymitet.

9§ Utgifter
Arrangören bekostar alla utgifter för tävlingens genomförande.
Prissumma och tävlingsarvoden fastställs med hänsyn till uppgiftens art, omfång och svårighetsgrad samt om tävlingen förutsätter efterföljande uppdrag och, om sådan medverkar, efter samråd med organisation som företräder de tävlande.
I en allmän tävling fastställs en prissumma att användas till priser och övriga belöningar av tävlingsförslag. Juryn beslutar om fördelning av prissumman.
I en inbjuden tävling fastställs ett lika stort tävlingsarvode till var och en av de inbjudna deltagarna. Dessutom kan finnas en prissumma som juryn skall fördela. Om så anges i programmet kan ersättning, fast eller rörlig, utgå till de tävlande för moment enligt ABK 96 §9.4.
Tävlingsförslag skall försäkras av arrangören om så anges i programmet. Sådan försäkring skall gälla under bedömningstiden samt under tid för transport av obelönade tävlingsförslag till respektive tävlingsdeltagare efter avslutad tävling.
I de fall organisation medverkar äger denna rätt att erhålla ersättning från arrangören enligt överenskommelse som träffas före tävlingens utlysande.

10§ Bedömning
Juryns uppgift är att utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de förutsättningar som framgår av programmet.
Endast juryns ledamöter, sekreterare och sakkunniga får närvara under bedömningen och skall arbeta under tystnadsplikt.
Alla beslut och eventuella reservationer protokollförs.
Juryn skall utesluta från bedömning förslag som
- inte är inlämnat inom fastställd tid
- inte uppfyller programmets krav på anonymitet
- saknar betydande delar av begärd redovisning
Redovisning i tävlingsförslag utöver vad som begärs i programmet upptas inte till bedömning.
Förslag som på betydelsefulla punkter avviker från väsentliga krav i programmet kan tilldömas belöning utanför prissumman.

11§ Juryns utlåtande
Juryn skall avge ett skriftligt utlåtande som skall innehålla följande:
allmänt omdöme, med angivande av riktlinjer för bedömningen, generella synpunkter beträffande funktionella, tekniska, ekonomiska och estetiska frågor, miljö m.m.;
individuell bedömning som i inbjuden tävling ges till samtliga förslag och i allmän tävling får begränsas till samtliga belönade förslag;
beslut beträffande fördelning av prissumman. Juryns beslut skall motiveras. Juryn kan genom hedersomnämnande framhäva förslag som inte belönas men som förtjänar erkännande;
rekommendation till arrangören om tävlingsuppgiftens vidare handläggning.
Juryn skall rekommendera ett förslag till utförande eller vidare bearbetning om detta inte är uppenbart olämpligt. Till utförande eller vidare bearbetning kan samtliga belönade förslag ifrågakomma.

12§ Omtävling
Om juryn inte kan avsluta sitt arbete genom att utse en vinnare kan den rekommendera ytterligare ett tävlingssteg - en omtävling - mellan ett utvalt antal tävlingsdeltagare.

13§ Brytande av namnsedel
Vid tävling med anonymitetsskydd får namnsedlarna inte brytas förrän bedömningen är avslutad och juryn har undertecknat sitt utlåtande.
Omtävling enligt 12§ skall genomföras med bibehållen anonymitet.
Om namnsedeln visar att den som avgivit förslag inte haft rätt att delta i tävlingen, skall denne frånkännas tilldömd belöning.

14§ Offentlighet
Arrangören bör informera och stimulera till debatt rörande tävlingsuppgiften.
Efter offentliggörande av tävlingsresultatet skall arrangören hålla samtliga förslag offentligt utställda eller tillgängliga i minst 8 dagar. Vid denna utställning skall juryns utlåtande med tillhörande bilagor vara tillgängligt. Om organisation som företräder de tävlande medverkar har denna rätt att på egen bekostnad låta utställa förslagen.

15§ Publicering
Rätten till publicering av tävlingsförslagen är fri. Upphovsmannens namn skall anges när detta är känt.

16§ Äganderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till belönade och arvoderade tävlingsförslag. Förslagsställare äger dock rätt att utbyta originalförslag mot kopia eller annan avbildning.
Övriga tävlingsförslag skall fraktfritt återsändas till respektive förslagsställare efter avslutande utställning.

17§ Upphovsrätt och nyttjanderätt
De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Arrangören äger dock under en tid av sex månader efter tävlingens avgörande eller annan i programmet fastställd tid option på nyttjanderätten till belönade och arvoderade förslag. Om inte inom denna tid avtal träffats, äger förslagsställaren fritt förfoga över sitt förslag.
Arrangören äger rätt att använda det samlade tävlingsresultatet vid det fortsatta arbetet med tävlingsuppgiften, förutsatt att detta inte strider mot gällande svensk lag om upphovsrätt.
Anm
Det samlade tävlingsresultatet ger i bland arrangören anledning att ge vinnaren kompletterande direktiv eller på annat sätt uppmana vinnaren att bearbeta sitt förslag. Det ligger i tävlingsförfarandets natur att det samlade tävlingsresultatet ska kunna utgöra del i arrangörens underlag för det vidare arbetet. Önskar däremot arrangören direkt utnyttja enskild tävlandes förslag, helt eller delvis, måste sådant nyttjande uttryckligen avtalas mellan arrangören och berörd(a) tävlande.

18§ Uppdrag efter tävling
Upphovsrättsinnehavare till förslag, som juryn rekommenderat till vidare bearbetning eller utförande bör i första hand ifrågakomma för uppdrag i anslutning till det aktuella tävlingsförslaget. I det fall förutsättning för tävlingen enligt programmet varit att ge vinnaren fortsatt uppdrag skall, om förslaget ej kommer till utförande, utöver tävlingsarvode eller prissumma, ersättning utgå till upphovsrättsinnehavaren i enlighet med vad som angivits i programmet.
Om upphovsrättsinnehavaren inte har erforderliga resurser att handha uppdraget bör det lämnas honom i samarbete med annan fackman, vald i samråd med arrangören.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation, skall, i de fall sådan medverkar, samråd ske med organisation som företräder de tävlande
Ledamot av jury eller juridisk person hos vilken denne är anställd eller över vilken han har ett bestämmande inflytande får inte åta sig uppdraget.
Anm.
En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till en tävling och skall tilldelas vinnaren får enligt LOU föregås av förhandlingar utan föregående annonsering. Om tävlingen avslutats med att juryn bedömt att fler än ett förslag kan komma ifråga skall förhandlingarna avse samtliga dessa bidrag.

19§ Tvist
Om ej annat anges i tävlingsprogrammet skall tvist avgöras av allmän domstol.